ارتباط با ما :  02188989833
 • عکس بهشتی
 • رزومه
آقای بهشتی

مدرس دوره:

HSEPLAN

تحصیلات:

کارشناسی ارشد MBA

سمت فعلی:

رئیس هئیت مدیره شرکت مروجان بهره وری

سابقه کار:

11سال

 • عکس ولد خانی
 • رزومه
آقای ولد خانی

مدرس دوره:

ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار با مواد شیمیایی

استانداردهایی HSE

تحصیلات:

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

سمت فعلی:

مدیر HSEسازمان ایمیدرو

سابقه کار:

20سال

 • عکس-آزاد
 • رزومه

آقای آزاد

مدرس دوره:

بهداشت حرفه‏ ای، ایمنی انبارداری،

جوشکاری و برشکاری، مجوز کار

تحصیلات:

فوق لیسانس بهداشت حرفه‏ای 

دانشجوی دکترای محیط زیست

سمت فعلی:

رییس امور پدر شرکت ایران خودرو دیزل

سابقه کار:

20 سال

 • عکس جناب
 • رزومه
آقای جناب

مدرس دوره:

کمک های اولیه، بیماری های شغلی و طب کار

تحصیلات:

دکترای پزشکی

سمت فعلی:

پزشک

سابقه کار:

 • عکس خواهشی
 • رزومه
آقای خواهشی

مدرس دوره:

تجهیزات حفاظت فردی

تحصیلات:

کارشناس بهداشت حرفه ای

سمت فعلی:

عضوه هئیت مدیره شرکت سفیران ایمنی

سابقه کار:

20سال

 • عکس پور غلام
 • رزومه

آقای پور غلام

مدرس دوره:

ایمنی برق

تحصیلات:

کارشناسی برق قدرت

سمت فعلی:

عضوء کمیته بررسی تدوین استاندارد آموزشی الکترونیک

سابقه کار:

25سال