ارتباط با ما :  02188989833

عناوین و مشخصات دروس:

بر اساس مصوبه مرکز آموزش‏های آزاد دانشگاه تهران، این دوره در دو مقطع "دوره آموزش مقدماتی HSE" و "دوره آموزش پیشرفته HSE"، هر یک به مدت 240 ساعت و جمعا 480 ساعت اجرا خواهد شد که به فارغ ‏التحصیلان این دوره، برای هر یک از مقاطع فوق گواهینامه پایان دوره، اعطاء می‏گردد.

در طراحی این دوره، الزامات ITD کانادا به منظور دریافت تأییدیه این دوره از وزارت آموزش عالی کانادا به منظور صدور گواهینامه Health, Safety and Environment (HSE) Engineering Diploma برای فارغ ‏التحصیلان این دوره، در نظر گرفته شده است.

عناوین دروس، مدت و مشخصات آن‏ها، در دو مقطع مقدماتی و پیشرفته، که به تأیید مرکز آموزش‏های آزاد دانشگاه تهران رسیده است به شرح جداول ذیل می‏باشد:

عناوین دروس مقطع مقدماتی HSE

ردیف

عنوان درس

مدت درس (ساعت)

مدت کل (ساعت)

1

اصول ایمنی

8

40

2

تئوری حریق و سیستم‏های اعلام و اطفای حریق

16

3

کمک‏های اولیه

16

4

بهداشت حرفه‏ای-عوامل فیزیکی

12

40

5

بهداشت حرفه‏ای-عوامل شیمیایی

8

6

بهداشت حرفه‏ای- ارگونومی

12

7

بهداشت حرفه‏ای- بهداشت روان

8

8

آلودگی‏های زیست محیطی- آلودگی آب

16

40

9

آلودگی‏های زیست محیطی- آلودگی هوا

16

10

آلودگی‏های زیست محیطی- آلودگی خاک

8

11

مستندات HSE- قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی HSE

24

40

12

مستندات HSE- سیستم‏های انجام کار ایمنی و سیستم‏های مجوز کار

16

13

مدیریت ریسک HSE مقدماتی- مبانی

4

20

14

مدیریت ریسک HSE مقدماتی- FMEA

16

15

سیستم‏های مدیریت HSE- الزامات

20

20

16

HSE عملیات مقدماتی- کار در ارتفاع

12

40

17

HSE عملیات مقدماتی- برق

12

18

HSE عملیات مقدماتی- ماشین آلات

8

19

HSE عملیات مقدماتی- 5S

8

جمع کل

240 ساعت

یادآوری: در پایان این بخش، از دانش‏پذیران آزمون جامع به عمل می‏آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون جامع، اینجا کلیک نمایید.

عناوین دروس مقطع پیشرفته HSE

ردیف

عنوان درس

مدت درس (ساعت)

مدت کل (ساعت)

1

مدیریت ریسک HSE پیشرفته- HAZOP

12

40

2

مدیریت ریسک HSE پیشرفته- FTA

8

3

مدیریت ریسک HSE پیشرفته- PHAST

8

4

مدیریت ریسک HSE پیشرفته- EIA

12

5

سیستم‏های مدیریت HSE- ممیزی

20

20

6

مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE-Plan

20

20

7

مدیریت رویداد

20

20

8

مدیریت شرایط اضطراری

20

20

9

مدیریت پسماند

20

20

10

بیماری‏های شغلی

20

20

11

HSE عملیات پیشرفته - PPE

8

80

12

HSE عملیات پیشرفته – Food Safety

8

13

HSE عملیات پیشرفته - انبارداری

8

14

HSE عملیات پیشرفته - بالابرها

12

15

HSE عملیات پیشرفته- برشکاری و جوشکاری

8

16

HSE عملیات پیشرفته- فضای بسته

8

17

HSE عملیات پیشرفته- مواد شیمیایی

8

18

HSE عملیات پیشرفته- حفاری و گودبرداری

8

19

HSE عملیات پیشرفته- اشعه

12

جمع کل

240 ساعت

یادآوری: در پایان این بخش، دانش‏پذیران از پروژه پایانی خود دفاع می‏نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه پایانی، اینجا کلیک نمایید.

مشخصات دروس این دوره، که توسط ITD به تایید وزارت آموزش عالی کانادا رسیده است به شرح ذیل می‏باشد:

Credit

Duration (hours)

Course title

No.

2

40

Safety principles, Firefighting, First aid

1

This course introduces students to safety principles including definitions and foundations, firefighting including Fire triangle, fire distinguishers and fire alarm systems, first aid including CPR and so on.

2

40

Occupational Health

2

This course introduces occupational health aspects in the workplace including physical, chemical, ergonomics and mental factors and methods to measure and control them. 

2

40

Environmental pollutions

3

This course introduces types of environmental pollution including water, soil, and air pollution and their control methods.

2

40

Internal and External HSE documents

4

This course introduces types of external HSE documents including law, regulations and standards as well as internal HSE documents including Safe Systems of Work (SSOWs)

3

60

Risk Management

5

This course introduces HSE risk management principles and process and techniques for hazards identification and risk assessment like FMEA, FTA, HAZOP and EIA and so on

2

40

Health, Safety & Environment Management Systems

6

This course introduces elements of HSE management systems including ISO 45001:2018 and ISO 14001:2015 as well as steps of internal auditing of HSE-MS based on ISO 19011:2018

1

20

HSE management in a contractor environment

7

This course introduces the process of HSE management in eight phases of a contract and duties and responsibilities of client and contractor in each phases as well as main elements of HSE-PLAN in a contract.

1

20

Incident management

8

This course introduces incident reporting and investigation methods and techniques in the workplace in order to identify root causes and prevention of incidents reoccurrence.

1

20

Emergency Management Planning (EMP)

9

This course introduces objectives, requirements and steps of emergency management planning in the workplace in three phases including preparedness, response, and recovery

1

20

Waste Management

10

This course introduces students to safety principles including definitions and foundations, firefighting including Fire triangle, fire distinguishers and fire alarm systems, first aid including CPR and so on

1

20

Occupational Disease

11

This course introduces types of occupational disease in the workplace and their causes and effects as well as their prevention methods

2

40

HSE Hazards and Controls-Primary

12

This course introduces common hazards in the workplace like work at height, electricity and so on and their related controls.

4

80

HSE hazards and controls-Advanced

13

This course introduces HSE hazards related to high risk operation, equipment and materials in the workplace like crane, warehousing, welding and cutting, hazardous substances and so on and their related controls