ارتباط با ما :  02188989833
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

NEBOSH Award in Health and Safety at Work

کد : 4

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 148پوند به نرخ روز

شروع : 1398/05/22

پایان : 1400/05/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety

کد : 5

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 310پوند به نرخ روز

شروع : 1398/05/22

پایان : 1400/05/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Certificate in Construction Health and Safety

کد : 6

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 310 پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/03

پایان : 1400/06/31

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Certificate in Fire Safety and Risk Management

کد : 7

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 310 پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/04

پایان : 1400/06/31

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH Award in Health, Safety and Environment for the Process Industries

کد : 3

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : هزینه دوره 192 پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/20

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety

کد : 8

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 480پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/25

پایان : 1400/06/02

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH Certificate in Environmental Management

کد : 9

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 266پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/25

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety

کد : 10

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/06/25

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Diploma in Environmental Management

کد : 11

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 530پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Diploma in Occupational Health and Safety

کد : 12

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 1036پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Diploma Unit IA Only

کد : 13

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 317 پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Diploma Unit IB Only

کد : 14

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 257پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Diploma Unit IC Only

کد : 15

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 257پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

NEBOSH International Diploma Unit ID Only

کد : 16

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 205پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

IEMA Foundation Certificate in Environmental Management

کد : 17

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : 377پوند به نرخ روز

شروع : 1398/06/26

پایان : 1400/06/01

سطح دوره : بین المللی

دسته بندی : دوره مجازی -بین المللی

1 2